ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΜΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

"Ο ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ"

(ὡς ἐτροποποιηθη καὶ συνεπληρώθη κατὰ τὴν Ἔκτακτον Γενικὴ Συνέλευσιν τῶν μελῶν τῆς 28ης Ἰανουαρίου 1990).

 

ΣΥΣΤΑΣΙΣ – ΕΠΩΝΥΜIΑ  – ΣΚOΠOΣ – ΕΔΡΑ  

Ἄρθρον 1ον   

 Ἱδρύεται ὑπὸ τῶν ἐν 'Ελλάδι ἐγκατεστημένων καὶ παρεπιδημούντων Συμαίων Κοινωνικὸς Σύλλογος ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαv «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΑΙΩΝ «Ο ΠΑΝΟΡΜ ΙΤΗΣ».

Ἄρθρον 2ον 

Σκοπὸς τοῦ Συλλόγου εἶναι ἣ διὰ παντὸς νομίμου, ἐφικτοῦ καὶ ἐκπολιτιστικοὺ μέσου προαγωγὴ καὶ εὐημερία τῶν μελῶν αὐτοῦ ως καὶ τῆς ἰδιαιτέρας αὐτῶν πατρίδος νήσου Σύμης. Ἣ διατήρησις τῶν συμαϊκὼν ἐθίμων καὶ παραδόσεων, ἣ διαφύλαξις τῶν πνευματικῶν, καλλιτεχνικὼν καὶ ἱστορικῶν θησαυρῶν τῆς νήσου. Ἣ προβολὴ αὐτῆς καὶ τῶν τέκνων τῆς, ή βελτίωσις τῶν οἰκονομικῶν καὶ κοινωνικῶν συνθηκῶν τῆς ζωῆς τῶν κατοίκων τῆς νήσου Σύμης.

Ἄρθρον 3ον 

1. Ἔδρα τοῦ Συλλόγου ὁρίζεται ἣ πόλις τοῦ Πειραιῶς. 'Ὁ Σύλλογος δύναται να Ἰδρὺn καὶ διατηρὴ παραρτήματα αὐτοῦ καὶ εἰς ἄλλας πόλεις ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῶν ὁρίων τῆς Ἑλλάδος. Τὰ παραρτήματα ἔχουσιν ἰδίαν διοικήσῃ, ἐπιδιώκουσι τὸν αὐτὸν σκοπὸν καὶ διέπονται ὑπὸ τῶν διατάξεων τοῦ παρόντος καταστατικού, ὡς καὶ ἐδικοὺ κανονισμοὺ ἐγκρινομένου ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τοῦ Συλλόγου. Διὰ τοῦ ἐδικοὺ κανονισμοὺ ἑκάστου παραρτήματος καθορίζονται τά του τρόπου διοικήσεως αὐτοῦ.

2. Ὁ Σύλλογος δύναται να ἰδρὺn διάφορα τμήματα, ἰδία νέων, σπουδαστών, ἐπιστημόνων καθὼς καὶ ἀθλητικά, ψυχαγωγικά, μορφωτικά, καλλιτεχνικα κλπ. διεπόμενα ὑπὸ ἰδίων κανονισμὼν ἐγκρινομένων ἐπίσης ὑπὸ τοῦ Διοικ. Συμβουλίου καὶ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

3. Ὁ Σύλλογος δύναται να μετέχn εἰς δευτεροβαθμίους Ὀργανώσεις (ὡς ἡ λειτουργοῦσα ἤδη Ὁμοσπονδία Δωδεκανησιακὼν Σωματείων Ἀθηνῶν - Πειραιῶς), μετὰ πρότασιν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐγκρινομένων παρὰ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, ἥτις καὶ θὰ καθορίζn τὸν τρόπον καὶ τὴν διαδικασίαν τῆς ἐκπροσωπήσεως.

ΠΕΡΙ  ΜΕΛΩΝ

ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ἄρθρον 4ον 

1. Τὰ μέλη τοῦ Συλλόγου διακρίνονται εἰς τακτικά, ἀντεπιστέλλοντα καὶ ἐπιτίμᾳ.

Τακτικὸν μέλcς τοῦ Συλλόγου δύναται νὰ γίνn πᾶς ἐνῆλιξ, ἀνεξαρτητως φύλου, γεννηθεὶς ἐν Σύμn ἡ ἀλλαχοῦ ἐκ Συμαίου πατρὸς ἡ μητρὸς τὴν καταγωγήν, ὡς καὶ ὁΙ σύζυγοι αὐτῶν ἀνεξαρτητως ἐπίσης φύλου.

'Ἀνήλικοι κάτω τῶν 18 ἐτῶν δύνανται νὰ εἶναι μέλη τοῦ Συλλόγου, πλὴν ἐὰν δὲν συναινεὶ ὁ πατὴρ ἡ ὃ κηδεμὼν αὐτοῦ καὶ ἀναγγειλn τοῦτο ἐγγράφως ἐΙς τὴν διοίκησιν τοῦ Σωματείου.

'Ἀντεπιστέλλοντα μέλη δύνανται νὰ διορισθώσιν ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, πρόσωπα διαμένοντα μακρὰν τῆς πόλεως τῶν 'Αθηνών καὶ τοῦ Πειραιῶς, ἰδία δὲ ἐν 'Αλλοδαπη, δυνάμενα νὰ ἐκπροσωπήσωσιν ἐπαξίως τὸν Σύλλογον, ἐν τῷ τόπῳ τῆς κατοικίας τῶν.

'Ἐπιτίμᾳ μέλη τοῦ Συλλόγου δύνανται νὰ ἀνακηρυχθωσι δι' ἀποφάσεώς του Διοικητικοῦ Συμβουλίου πρόσωπα προσενεγκόντα Ἰδιαιτέρως ἐξαιρετικὰς ὑπηρεσίας ἐΙς τὸν Σύλλογον ἡ τὴν νῆσον Σύμην.

Ἄρθρον 5ον 

1. Διὰ τὴν ἐγγραφήν τινος ὡς τακτικοῦ μέλους ἀπαιτεῖται ἣ ἔγγραφος αὐτοῦ ἀϊτησις πρὸς τὸ Δ.Σ. τὸ ὁποῖον ἀποφαίνεται ἐπ' αὔτη ς ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς. 'Ἐν περιπτώσει ἀπορριψεως τῆς ἀΙτήσεως, ὃ αἰτῶν δικαιοῦται νὰ θεση ὑπ' ὄψιν τῆς πρώτης Γεν. Συνελεύσεως τὴν αἴτησίν του, ἣ ὁποία ἀποφαίνεται ἀνεκκλητως ἐπ' αὐτῆς, διὰ μυστικῆς ψηφοφορίας.

2. Τὰ μέλη τοῦ Συλλόγου δικαιοῦνται νὰ φέρωσι κατὰ τάς ἑορτὰς καὶ τελετὰς τὸ εἰδικὸν σῆμα τοῦ Συλλόγου οὗτινος τὸ σχῆμα καὶ τὸ μέγεθος καθορίζεται δι' ἀποφάσεώς του Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

Εἰς τὰ ἀντεπιστέλλοντα μέλη ἐπιδίδεται μετὰ τοῦ σήματος καὶ εἰδικὸν δίπλωμα.

Εἰς τὰ ἐπιτίμᾳ μέλη, κατὰ τὴν τελετὴν τῆς ἀνακηρύξεως τῶν, ἐπιδίδεται εἰδικὸν μετάλλιον, καθοριζόμενον ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, μετὰ τιμητικοῦ διπλώματος.

3. Πὰν τακτικὸν μέλος τοῦ Συλλόγου, ἔχει τὸ δικαίωμα τῆς αὐτοπροοσωπου συμμετοχῆς ἐΙς ἁπάσας τάς ἐκδηλώσεις καὶ ἐνεργεας τοῦ Συλλόγου, δυνάμενον νὰ ἐκλέγn καὶ ἐκλέγηται ὡς μέλος τῆς Διοικήσεως αὐτοῦ ὑπὸ τοὺς  περιορισμοὺς τῶν ἄρθρων 8 καὶ 12, ἒφ' ὅσον εἶναι συνεπὲς εἷς τάς οἰκονομικὰς ὑποχρεώσεις αὐτοῦ ἔναντι τοῦ Συλλόγου. Τὸ δικαίωμα τοῦ ἐκλέγειν καὶ ἐκλέγεσθαι δὲν δύναται ν' ἀσκηθῆ  πρὸ τῆς παρελεύσεως ἑνὸς ἔτους ἀπὸ τῆς ἐγγράφης τοῦ μέλους.

4. Τὰ τακτικὰ μέλῃ καταβάλλουσιν ἒφ' ἅπαξ μὲν ὡς δικαίωμα ἐγγράφῃς, κατ' ἔτος δὲ τὴν ἐτησίαν συνδρομὴν αὐτῶν, τὰ ποσὰ τῶν ὁποίων ὁρίζονται ἀνὰ τριετίαν ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

Μέλῃ καθυστερουντα τὴν συνδρομὴν πλέον τῶν τριῶν ἐτῶν διαγράφονται ἐκ τῶν μητρῴων τοῦ Συλλόγου. Δύνανται ὅμως νὰ ἐπαναγραφωσιν ἒφ' ὅσον καταβάλλωσι τὸ δικαίωμα ἐγγράφῃς καὶ τάς συνδρομὰς τῆς προηγουμένης τῆς νέας ἐγγράφῃς τῶν τριετίας.

5. Μέλῃ τοῦ Συλλόγου οὐτινων ἣ διαγωγὴ καὶ ἓν γένει συμπεριφορὰ ὑπῆρξεν ἡ τυγχάνει ἀντίθετος πρὸς τοὺς σκοπούς, τὸ συμφέρον τοῦ Συλλόγου ἡ τῆς νήσου Σύμης διαγράφονται ἐκ τῶν Μητρῴων τοῦ Συλλόγου -τῇ ἐγγραφωι προτάσει ἑπτὰ τουλάχιστον μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου – δι ' άποφάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, λαμβανομένης δι' ἀποφάσεως τουλάχιστον τῶν τριῶν τετάρτων (3/4) τοῦ ἡμίσεος (1/2) τῶν μελῶν τοῦ Συλλόγου.

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ἄρθρον 6ον  

Πόροι τοῦ Συλλόγου εἶναι:

1) Τὰ δικαιώματα ἐγγράφῃς τῶν μελῶν.

2) Αἱ ἐτήσιαι συνδρομαί.

3) Αἱ δωρεαί, κληροδοσίαι κλπ.

4) Αἱ εἰσπράξεις ἐκ τῶν διαφόρων κοινωνικῶν καί ἐκπολιτιστικὼν ἐκδηλωσεων, τῶν ἐορτασμων, τῆς πωλήσεως ἐκδόσεων ὡς καὶ τὰ ἐσοδα ἐκ τῆς ἐκμεταλλευσεως τῆς κινητὴς καὶ ἀκίνητου περιουσίας τοῦ Συλλόγου.

5) Διάφοροι ἐπιχορηγησεις παρὰ παντὸς φυσικοῦ ἡ νομικοῦ προσώπου ἡμεδαποῦ ἡ ἀλλοδαποῦ.

6) Κληρονομίαι, κληροδοσίαι καὶ δωρεαὶ γίνονται δεκταὶ ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου. 'Ἐν ἡ περιπτώσει ὅμως αὐταὶ γίνονται ὑπὸ τρόπον, ἀπαιτεῖται ἀπόφασις τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, λαμβανομένη διὰ πλειοψηφίας τοῦ ἡμίσεος τουλάχιστον τῶν μελῶν τοῦ Συλλόγου.

7) 'Η ἀποδοχὴ κληρονομίας ὑπὲρ τοῦ Συλλόγου γίνεται πάντοτε ἒπ' ὠφέλεια  ἀπογράφῃς.

8) Κληρονομίαι, κληροδοσίαι καὶ δωρεαὶ ἡ ἐΙσφοραὶ ὑπὲρ τοῦ Συλλόγου ἐπὶ ὡρισμένῳ σκοπο τελοῦν ὑπὸ Ἰδιαιτέραν διαχείρισιν ἕντός του προϋπολογισμου τοῦ Συλλόγου καὶ διατίθενται μετὰ τῶν τυχὸν προσόδων αὐτῶν, ἀποκλειστικως διὰ τὸν σκοπὸν δι ὂν ἐχορηγήθησαν.

9) Αἱ δωρεαὶ πρὸς τὸν Σύλλογον γίνονται κατὰ νόμον πάντοτε ἐπωνυμως. Δύναται τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον, κατ' ἐπιθυμίάν του δωρητοῦ νὰ μὴ ἀνακοινοὶ τὰ στοιχεῖα αὐτοῦ, ἐΙ μὴ ὅπου κατὰ νόμον ὑποχρεουται.

10) Οὐδεὶς δύναται νὰ ἀναζητηση τὰ ἐΙς τὸν Σύλλογον ὑπ' αὐτοῦ προσφερθέντα.

ΔΩΡΗΤΑΙ - ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ

Ἄρθρον 7ον 

Δι' ἀποφάσεών του Διοικητικοῦ Συμαουλίου, ἐγκρινομένων παρὰ Γενικῆς Συνελεύσεως, ἀνακηρυσσονται, ἀναλογως τῶν πρὸς τὸν Σύλλογον προσφορῶν καὶ δωρεῶν ἡ κληροδοσιὼν τῶν, δωρηταί, εὐεργέται, μεγάλοι εὐεργέται, πρὸς οὓς ἐπιδίδονται ἐΙδικὰ διπλώματα.

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΙΣ

Ἄρθρον 8ον 

1) Τὸν Σύλλογον διοικεῖ ἐνδεκαμελες (11 μελές) Διοικητικὸν Συμβούλιον, ἐπὶ τριετεῖ θητείᾳ, ἐκλεγόμενον ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, συνερχομένης ἐντὸς τοῦ πρώτου τριμήνου ἕκαστου ἀνὰ τριετίαν ἔτους. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ἐξακολουθεὶ παραμένον καὶ μετὰ τὸ πέρας τῆς θητείας, μέχρι τῆς ἐκλογῆς τοῦ ἑπόμενου Συμβουλίου, οὐδέποτε ὅμως πέραν τοῦ ἐξαμηνου ἀπὸ τῆς λήξεως τῆς θητείας τοῦ.

Τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου δὲν δύνανται νὰ μετέχουν πλέον τῶν δύο μὴ Συμαίων ἐκ πατρὸς ἡ μητρὸς τὴν καταγωγήν.

2) Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ἀπαρτίζεται ἐκ τῶν κατὰ σειρὰν σχετικῶς πλειοψηφισάντων ὑποψηφίων κατὰ τάς ἀρχαιρεσίας τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως. Οἷ ἕκτων ἐπιλαχόντων ἐξ πρῶτοι ἀποτελοῦν τοὺς ἀναπληρωματικούς, οἵτινες ἀντικαθιστουν τοὺς διὰ δαφόρους λόγους μὴ δυναμένους νὰ συνεχίσωσι τὰ καθήκοντα τῶν ὡς μέλῃ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου (παραίτησις, ἀποχώρησις, κ.λπ.).

3) Ἐπιμέλειά του πρώτου πλειοψηφίσαντος κατὰ τάς ἀρχαιρεσίας ὑποψηφίου, καλοῦνται οἷ ἕνδεκα πρῶτοι ἐπιτυχόντες καὶ ἀνακηρυχθέντες ὑπὸ τῆς ἐφορευτικης ἐπιτροπῆς τῶν ἀρχαιρεσιών, οἵτινες ἐν συνεδριάσει ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Προέδρου τῆς ἐφορευτικης ἐπιτροπῆς, ἐκλέγουσι διὰ μυστικῆς ψηφοφορίας τοὺς Πρόεδρον, δύο' Ἀντιπροέδρους (Α' καὶ Β'), τὸν Γενικὸν Γραμματέα, τὸν Ταμίαν καὶ τὸν Κοσμήτορα, τῶν λοιπῶν παραμενόντων ἄπλων συμβουλῶν.

4) Ἓν περιπτώσει ἰσοψηφίας δι' ἕνα ἀξίωμα ἐπαναλαμβάνεται ἠψηφοφορια μεταξὺ τῶν δύο πρώτων πλειοψηφισάντων. Ἓν περιπτώσει καὶ πάλιν ἰσοψηφίας, ἀνακηρύσσεται ἐπιτυχὼν ὃ πλειοψηφίσας ἐκ τούτων ἐΙς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τῶν ἀρχαιρεσιών, ἡ ὃ ἀνακηρυχθεὶς ὡς προηγούμενος ὑπὸ τῆς Ἐφορευτικης Ἐπιτροπῆς.

5) Τὴν θέσιν τοῦ Προέδρου δὲν δύναται νὰ καταλάβῃ μὴ Συμαῖος ἐκ πατρὸς ἡ μητρὸς τὴν καταγωγήν.

Ἄρθρον 9ον 

Μετὰ τὴν κατάρτισιν ἐΙς Σῶμα τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ὃ Πρόεδρος αὐτοῦ, καλεῖ τὸ προηγούμενον Διοικητικὸν ΣυμΒούλιον, ὅπερ ὗποχρεουται ὅπως προσέλθῃ καὶ παραδώσῃ τὴν Διοίκησιν τοῦ Συλλόγου ἐΙς τὸ νέον Διοικητικὸν Συμβούλιον, συντασσομένου εἰδικοῦ πρακτικου καταχωριζομένου ἐΙς τὸ βιβλίον πρακτικὼν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

Ἓν περιπτώσει ἀρνήσεως τῶν μελῶν τοῦ ἀπελθόντος Διοικητικοῦ Συμβουλίου ὅπως προσέλθωσι διὰ τὴν παράδοσιν τῆς Διοικήσεως, ταῦτα διώκονται κατὰ νόμον.

Ἄρθρον 10ον 

1) Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον συνεδριάζει τῇ προσκλήσει τοῦ Προέδρου αὐτοῦ τακτικῶς μὲν ἅπαξ τοῦ μηνὸς καθ' ἡμέραν ὁριζομένην ὓπ' αὐτοῦ, ἐκτάκτως δὲ ὁσάκις ἤθελε παραστῇ ἀνάγκη ἡ ζητήσῃ τοῦτο τὸ 1/3 τῶν μελῶν αὐτοῦ.

2) Ἢ ἡμερήσια διάταξις τῶν θεμάτων, καταρτιζομένη ὑπό του συγκαλοῦντος τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον, γνωστοποιείται προηγουμένως ἐΙς τὰ μέλη αὐτοῦ.

Θέμα μὴ περιλαμβανόμενον ἐΙς τὴν ἡμερησίαν διάταξιν δὲν δύναται νὰ συζητηθη, ἐὰν τὶς τῶν συμβουλῶν ἀρνηθῇ τὴν συζήτησιν αὐτοῦ.

3) Αἲ ἀποφάσεις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου λαμβάνονται κατὰ πλειοψηφίαν τῶν μελῶν αὐτοῦ εὑρισκομένων ἐν ἀπαρτίᾳ.

Ἀπαρτία ὑφίσταται ὁσάκις εὑρίσκονται τουλάχιστον ἐξ ἐκ τῶν μελῶν αὐτοῦ.

Ἅπασαι αἳ ἀποφάσεις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καταχωρουνται ἐΙς τὸ βιβλίον Πρακτικὼν αὐτοῦ καὶ ὑπό-γράφονται ὑπὸ τῶν παρόντων μελῶν. 

Ἄρθρον 11ον 

Μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἀπουσιάζον ἐπὶ τρεῖς συνεχεῖς τακτικὰς συνεδριάσεις, ἀντικαθίσταται δι' ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοϋ Συμβουλίου διὰ τοῦ πρώτου τῶν ἀναπληρωματικῶν συμβουλῶν.

'Ἐὰν τὸ ἀντικαθιστάμενον μέλος κατεῖχε ἀξίωμά τι πλὴν τοῦ Προέδρου, πρὸς κατάληψιν αὐτοῦ διενεργείται μυστικὴ ψηφοφορία. ΕΙς πᾶσαν περίπτωσιν τὴν θέσιν τοῦ ὁριστικῶς ἀποχωροϋντος Προέδρου καταλαμβάνει ὁ Ἃ Ἀντιπρόεδρος, πλὴν ἐὰν δὲν τυγχάνει Συμαῖος τὴν καταγωγήν, ὅτε αὐτὴ καταλαμβάνεται ὑπὸ τοῦ Β Ἀντιπροέδρου. 'Ἐν κωλύματι δὲ καὶ τούτου γίνεται ἀναδιάρθρωσις τοῦ Διοικ. Συμβουλίου κατὰ τὴν διαδικασίαν τοῦ ἀρθροῦ 8.

'Ἐὰν διὰ διαφόρους λόγους καὶ μετὰ τὴν ἐξαντλησιν τῶν ἀναπληρωματικῶν, ὁ ἀριθμὸς τῶν μελῶν τοῦ Διοικητιοϋ Συμβουλίου δὲν συμπληροὶ τουλάχιστον τοὺς ἐννέα, τότε ὁ Πρόεδρος ὑποχρεοϋται νὰ καλέσn τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν διὰ τὴν ἐκλογὴν καὶ συμπληρῶσιν τοῦ Διοικητικοϋ Συμβουλίου.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ –ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ἄρθρον 12ον 

1) Ὃ Πρόεδρος ὅστις κατὰ τὸ ἄρθρον 8 δέον ἀπαραιτήτως νὰ τυγχάvn ἐκ πατρὸς ἡ μητρὸς τὴν καταγωγὴν Συμαῖος, προίσταται γενικὼς τοῦ Συλλόγου καὶ ἐκπροσωπει αὐτὸν ἐΙς ἁπάσας τάς δικαστικὰς καὶ ἐξωδίκους σχέσεις αὐτοῦ. Συγκαλεῖ ἐΙς συνεδριάσεις τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον καὶ ἐΙς Γενικὰς Συνελεύσεις τὰ μέλη τοῦ Συλλόγου.

Προεδρεύει τοῦ Διοικητικοϋ Συμβουλίου καὶ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, κηρύσσων τὴν ἐναρξιν καὶ λῆξιν αὐτῶν, δίδει καὶ ἀφαιρεῖ τὸν λόγον ἐΙς τοὺς ἀΙτοῦντας καὶ θέτει ἐΙς Ψηφοφορίαν πᾶν θέμα τῆς ἡμερησίας διατάξεως.

Ὑπογράφει πάντα τὰ ἔγγραφα τὰ ἀφορῶντα τὸν Σύλλογον, ὡς καὶ τὰ πρακτικὰ τοῦ Διοικητικοϋ Συμ60υλίου καὶ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

Θεωρεῖ ἅπαντα τὰ βιβλία τοῦ Συλλόγου, τὰ ἐντάλματα  πληρωμὼν καὶ τὰ γραμμάτια εἰσπράξεων ὁμοϋ μετὰ τοῦ Γενικοϋ Γραμματέως.

Διορίζει ἓν περιπτώσει προσκαίρου κωλύματος ἡ ἀπουσίας τοῦ Γενικοϋ Γραμματέως, τὸν ἀναπληρωτὴν αὐτοῦ.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

Ἄρθρον 13ον 

Ό Ἃ Ἀντιπρόεδρος ἀναπληροὶ καὶ ἀντικαθιστᾲ εἷς πᾶσαν περίπτωσιν τὸν Πρόεδρον ἀπόντα ἡ κωλυόμενον.

Ό Β Ἀντιπρόεδρος ἀναπληροὶ καὶ ἀντικαθιστᾲ τὸν Ἃ 'Αντιπρόεδρον ἓν περιπτώσει ἀπουσίας τοῦ.

Κωλυομένων ἡ ἀπόντων τοῦ Προέδρου καὶ Ἃ 'Αντιπροέδρου, τὰ καθήκοντα τοῦ Προέδρου ἔκτελει ὁ Β Ἀντιπρόεδρος.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

Aῥθρον 14ον 

Ὃ Γενικὸς Γραμματεὺς ἔχει τὴν διοίκησιν καὶ ἐποπτειαν τῆς Γραμματείας τοῦ Συλλόγου. Φυλάττει ἅπαντα τὰ βιβλία καὶ στοιχεῖα τοῦ Συλλόγου, ὡς καὶ τὴν σφραγῖδα αὐτοῦ. Προσυπογράφει μετὰ τοῦ Προέδρου ἀπάντᾳ τὰ βιβλία, τὰ ἔγγραφα καὶ ἓν γένει τὴν ἀλληλογραφίαν τοῦ Συλλόγου ὡς καὶ τὰ ἐντάλματα πληρωμης καὶ τὰ γραμμμάτια ἐΙσπράξεως, τηρεῖ τὰ πρακτικὰ τοῦ Διοικητικοϋ Συμβουλίου καὶ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως; φροντίζων διὰ τὴν ἐπικύρωσιν αὐτῶν διὰ τῆς ὑπογραφῆς τῶν ὑπὸ τῶν παρόντων μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἡ τῶν μελῶν τῆς Ἐφορευτικης Ἐπιτροπῆς καὶ τῶν πρακτικογράφων.

Τὸν Γεν. Γραμματέα προσωρινως ἄποντα ἡ κωλυόμενον ἀναπληροὶ ἐΙς τῶν συμβουλῶν ὁριζόμενος ὑπὸ τοῦ Προέδρου, δι' ἀποφάσεως τοῦ καταχωριζομένης ἐΙς τὰ πρακτικὰ τῆς συνεδριάσεως.

Ο ΤΑΜΙΑΣ

Ἄρθρον 15ον 

Ὃ Ταμίας εἶναι ὑπεύθυνος διὰ τὴν οἰκονομικὴν διαχείρισιν τῆς περιουσίας τοῦ Συλλόγου. Τηρεῖ τὰ κεκανονισμένα βιβλία ἐΙσπράξεων καὶ ἐξόδων μετὰ τῶν ἀπαιτουμενωv δικαιολογητικων.

Συνυπογράφει μετὰ τοῦ Προέδρου καὶ τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως πᾶσαν πρᾶξιν ἡ ἔγγραφον χρηματικῆς δοσο-ληψίας.

Καθ' ἕκαστην τακτικὴν συνεδρίαν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ὑποβάλλει συνοπτικὴν κατάστασιν τῶν ἐσόδων καὶ ἐξόδων τοῦ προηγουμένου ἡμερολογιακοῦ μηνός.

Ῥποχρεουται νὰ καταθέσn ἁπάσας τάς εἰσπράξεις τοῦ Συλλόγου ἐΙς μίαν τῶν ἀνεγνωρισμενων ἐν 'Αθήναις ἡ ἐν Πειραιεῖ Τραπεζῶν ἐπ' ὀνόματι καὶ λογαριασμω τοῦ Συλλόγου.

'Ἀναλαμβάνει πᾶν ποσὸν ἐκ τοῦ τοιούτου λογαριασμου κατόπιν ἀποφάσεώς του Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἡ δι' ἐπιταγῆς προσυπογραφομένης ὑπὸ τοῦ Προέδρου καὶ τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως.

Διὰ τάς τρεχούσης φύσεως συνήθεις καὶ τακτικὰς δαπάνας τοῦ Συλλόγου δύναται νὰ κρατῇ ἐΙς χεῖρας τοῦ ἐκ τοῦ ταμιακου ὑπολοίπου ποσὸν μὴ ὑπερβαῖνον τὸ ὑπὸ τοῦ νόμου ὁριζόμενον καὶ ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἀνὰ τριετίαν καθοριζόμενον.

ΕΙσηγείται ἐΙς τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τρόπους ἀξιοποιησεως τῆς ἐν γένει περιουσίας τοῦ Συλλόγου.

Τηρεῖ κτηματολόγιον τῶν ἀκινήτων περιουσιακων στοιχείων τοῦ Συλλόγου, ὡς καὶ βιβλίον κινητῶν ἄξιων.

Ἐπιμελεῖται τῆς ἐνημερώσεως τοῦ βιβλίου μητρῴου τῶν μελῶν τοῦ Συλλόγου καὶ ἐΙσηγεῖται τὴν διαγραφὴν τῶν καθυστερούντων πέραν τῆς τριετίας ἐΙσφορᾶς τῶν.

Παρέχει πᾶσαν ἐξήγησιν καὶ θέτει ἐΙς τὴν διάθεσιν τῆς Ἐλεγκτικης Ἐπιτροπῆς ἀπάντᾳ τὰ βιβλία καὶ στοιχεῖα τῆς διαχειρίσεως τοῦ Συλλόγου, διὰ τὴν σύνταξιν τῆς ἐκθέσεως αὐτῆς.

Συντάσσει καθ' ἕκαστον Νοέμβριον τὸν προϋπολογισμὸν τοῦ ἑπόμενου ἔτους καὶ καθ' ἕκαστον 'Ιανουάριον  τὸν ἀπολογισμὸν τῆς χρήσεως τοῦ προηγουμένου ἔτους καὶ ὑποβάλλει πρὸς ἔγκρισιν αὐτοὺς ἐΙς τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον καὶ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν.

Ο ΚΟΣΜΗΤΩΡ

Ἄρθρον 16ον 

Ὃ Κοσμήτωρ ἐπιμελεῖται τῆς καθ' ὅλου κινητὴς καὶ ἀκίνητου περιουσίας τοῦ Συλλόγου. Φροντίζει διὰ τὴν συντήρησιν καὶ διαφύλαξιν τῶν ἀρχείών του Συλλόγου καί εἰσηγεῖται ἐΙς τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον πᾶν μέτρον πρὸς ἐξασφάλισιν, ἀπόκτησιν ἡ διατήρησιν, οἰουδηποτε στοιχείου, πράγματος ἡ ἀντικείμενου, ἔχοντος σημασίαν διὰ τὴν ἱστορικὴν ἐξέλιξιν τοῦ Συλλόγου ἡ  τῆς γενετείρας νήσου.

Προγραμματίζει καὶ ἐΙσηγεῖται τὰ τῶν ἑορτῶν καὶ τελετῶν τοῦ Συλλόγου.

Προεδρεύει τῶν διαφόρων ὑπ' αὐτοῦ συνιστωμένων ἐπιτροπῶν, φροντίζων διὰ τὴν ἀρτιωτεραν ὀργανωσιν καὶ ἐπιτυχίαν τῶν διαφόρων ἐκδηλώσεων τοῦ Συλλόγου. 

ΛΟΙΠΑ ΜΕΛΗ

Ἄρθρον 17ον  

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον δύναται δι' ἀποφάσεώς του νὰ ἀναθέσn ἐΙς μέλῃ αὐτοῦ ἐΙδικὰ καθήκοντα, ἐξυπηρετουντα τοὺς σκοποὺς τοῦ Συλλόγου καὶ μὴ προολεπόμενα ἐκ τῶν διατάξεων τῶν ἄρθρων 12 - 16.

Τ ἃ μέλῃ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ὑποχρεουνται νὰ προσέρχωνται τακτικῶς ἐΙς τάς συνεδριάσεις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ μετέχουν ἐνεργῶς τῶν ἐκδηλωσεών του Συλλόγου.

πᾶν μέλος ἀπουσιάζον ἐπὶ τρεῖς συνεχεῖς τακτικὰς συνεδριάσεις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, θεωρεῖται παραιτηθὲν καὶ ἀντικαθίσταται ὑπό του ἀμέσως ἐπιλαχόντος ἀναπληρωματικοῦ, δι' ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, κατὰ τὴν διαδικασίαν τοῦ ἄρθρου 11.

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ἄρθρον 18ον 

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ἒφ' ὅσον κρίνει τοῦτο ἀναγκαῖον διὰ τὰ συμφέροντα καὶ τὴν καλὴν καὶ ἐϋρυθμον λειτουργίαν τοῦ Συλλόγου δύναται νὰ προβαίνn ἐΙς ἐπανεκλογήν του Προεδρείου αὐτοῦ, πρὸ τῆς λήξεως τῆς θητείας τούτου, πάντοτε ὑπὸ τὸν περιορισμὸν τῶν ἄρθρων 8 καὶ 12 δσον ἀφόρᾳ τὸ πρόσωπον τοῦ Προέδρου.

Πρὸς τοῦτο ἀπαιτεῖται ἣ πλειοψηφία τῶν 3/4 τοῦ ὅλου ἀριθμοῦ τῶν μελῶν αὐτοῦ, συνερχομένων ἐΙς ἐΙδικὴν συνεδρίαν.

ΕΛΕΓΚΤIΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ἄρθρον 19ον 

Ἣ 'Ελεγκτική 'Επιτροπή ἀποτελεῖται ἐκ τριῶν τακτικῶν μέλων τοῦ Συλλόγου, ἐκλεγομένων ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν 'Αρχαιρεσιων.

Ἣ 'Ελεγκτική 'Επιτροπή ἐλέγχει τὴν ἐφαρμογὴν τῶν διατάξεων τοῦ Καταστατικου καὶ τὸ νομότυπον τῶν διαχειριστικων ἐνεργειῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἤτοι τὰ πραγματοποιηθέντα ἐσοδα καὶ τάς πηγὰς αὐτῶν ὡς καὶ τάς διενεργηθείσας δαπάνας.

Καταρτίζει καθ' ἕκαστον ἔτος τὴν ἔκθεσιν αὐτῆς, ἢν ὑποβάλλει ἐΙς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν, ἕντος τριμήνου ἀπὸ τῆς λήξεως τοῦ ὀΙκονομικοῦ ἔτους.

Ἄρθρον 20ον 

'Ἐνημέρωσις 'Εποπτευούσης Ἀρχῆς

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὑποχρεουται ὅπως ὑποβαλn ἐΙς τὴν ἐποπτευουσαν 'Αρχήν:

ἅ) Ἀντίγραφον τοῦ Καταστατικου μετὰ τῆς ἐγκριτικης περὶ αὐτοῦ ἀποφάσεως τοῦ Πρωτοδικείου ἕντος μηνὸς ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεως αὐτῆς.

β) 'Αντίγραφον τῶν κανονισμων λειτουργίας τῶν τμημάτων αὐτοῦ ἕντος μηνὸς ἀπὸ τῆς ἐγκρίσεως αὐτῶν ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

γ) Πίνακα τῶν μελῶν τῆς Διοικήσεως μεθ' ἕκαστην συγκρότησιν αὐτῆς, περιέχοντα τὸ ὀνοματεπωνυμον, ἐπάγγελμα καὶ διεύθυνσιν κατcικίας τούτων, μετὰ τοῦ πρακτικου ἐκλογῆς αὐτῶν ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ἕντος μηνὸς ἀπὸ τῆς συγκροτήσεως ἐΙς Σῶμα τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

δ) 'Αντίγραφον τῶν Ἰσολογισμων καὶ προϋπολογισμων ἕκαστης διαχειριστικης ἐτησίας περιόδου μετὰ τῆς ἐκθέσεως τῆς Ἐλεγκτικης Ἐπιτροπῆς ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς ἐγκρίσεως αὐτῶν ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

Ἀρρθσν 21ον 

Ἣ Γενικὴ Συνέλευσις τῶν τακτικῶν μελῶν τοῦ Συλλόγου ἀποτελεῖ τὸ ἀνώτατον καὶ κυρίαρχον ὄργανον αὐτοῦ. 'Ἀποφασίζει περὶ παντὸς θέματος περιλαμβανομένου εἰς τὴν ἡμερησίαν διάταξιν μόνον κατόπιν προφορικῆς ὑποβολῆς, ἀναπτύξεως καὶ συζητήσεως αὐτοῦ

Πὰν θέμα μὴ προβλεπόμενον ὑπὸ τοῦ παρόντος καὶ μὴ ῥυθμιζόμενον ὑπὸ τοῦ νόμου, ἐπαφίεται εἰς τὴν κρίσιν καὶ ἀπόφασιν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως. Τῶν Γενικῶν Συνελεύσεων προεδρεύει ὁ Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοϋ Συμβουλίου.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

Ἄρθρο ν 22ον 

Ἣ Γενικὴ Συνέλευσις συγκαλεῖται ὑπὸ τοῦ Προέδρου τοῦ Διοικ. Συμβουλίου, ἅπαξ τοῦ ἔτους καὶ ἐντὸς τριμήνου ἀπὸ τῆς λήξεως τοῦ οἰκονομικοϋ ἔτους, πρὸς ἔγκρισιν τῶν πεπραγμένων καὶ ἰδία τοῦ ἀπολογισμοϋ καὶ προϋπολογισμοϋ τοῦ Διcικητικοϋ Συμβουλίου (Τακτικὴ Ἐτήσια Γενικὴ Συνέλευσις) .

ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑ ΤΡΙΕΤΙΑΝ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

Ἄρθρον 23ον 

1) Ἢ Γενικὴ Συνέλευσις συγκαλεῖται ἐπίσης ὑπὸ τοῦ Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἀνὰ τριετίαν, διὰ τὴν διενέργειαν ἀρχαιρεσιὼν καὶ ἐκλογὴν νέας διοικήσεως (Τακτικὴ ἀνὰ τριετίαν Γενικὴ Συνέλευσις 'Αρχαιρεσιών).

 2) Αἲ πρὸς ἀνάδειξιν τοῦ Διοικητικοϋ Συμβουλου καὶ τῆς Ἐλεγκτικης Ἐπιτροπῆς  Ἀρχαιρεσίαι διενεργοϋνται ἀμέσως μετὰ τὴν λογοδοσίαν τοῦ Διοικητικοϋ Συμβουλίου. 'Ἀπαγορεύεται ἣ διενέργεια ἀρχαιρεσιὼν εἰς ἰδιαιτέραν συζήτησιν.

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

Ἄρθρον 24ον 

1. Κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοϋ Συμβουλίου ἡ αἰτήσεως τουλάχιστον τοῦ ἑνὸς τετάρτου τῶν τακτικῶν μέ-λὼν ὁ Πρόεδρος συγκαλεῖ τὰ μέλη εἰς ἔκτακτον Γενικὴν Συνέλευσιν ὀποτεδήποτε, πρὸς ἐξέτασιν τῶν διὰ τῆς ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοϋ Συμβουλίου ἡ τῆς αἰτήσεως τῶν μελῶν ὁριζομένων θεμάτων.

2. Ἓν περιπτώσει ἀρνήσεως τοῦ Προέδρου νὰ συγκαλέσn ἐντὸς τριμήνου τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν παρὰ τὴν ἀπό-φάσιν τοῦ Διοικητικοϋ Συμβουλίου ἡ τὴν ὑποβολὴν τῆς αἰτήσεως τῶν μελῶν, οὗτος ἐκπίπτει τοῦ ἀξιώματός του αὐτοδικαίως, ἀντικαθιστάμενος ὑπὸ τοῦ Ἃ 'Αντιπροέδρου, ἐν ἀρνήσει δὲ καὶ τούτου ὑπὸ τοῦ Β 'Αντιπροέδρου, οἵτινες ἀμελλητὶ συγκαλοϋν τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν.

3. Παρελθόντος τοῦ τριμήνου, δύναται πᾶν μέλος ταμιακὼς ἐνημερωμένον, νὰ ζητήσn δικαστικῶς τὴν ἀντικα-τάστασιν τοῦ Διοικητικοϋ Συμοβυλίcυ καὶ τὸν διορισμὸν προσωρινῆς διοικήσεως πρὸς σύγκλησιν τῆς Γεν. Συνελεύσεως.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Ἄρθρον 25ον 

Ἣ πρόσκλησις ἐΙς Γενικὴν Συνέλευσιν γίνεται ἐγγράφως καὶ λαμβάνει εὐρεῖαν δημοσιότητα. Δύναται νὰ ἀποστέλληται ἐΙς ἀπάντᾳ τὰ μέλη ἡ νὰ δημοσιεύηται ἅπαξ ἐΙς μίαν ἡμερησίαν ἐφημερίδα τῶν 'Αθηνών ἥ του Πειραιῶς καὶ ὁπωσδήποτε ἐΙς τὸ δημοσιογραφικὸν ὄργανον τοῦ Συλλόγου, πρὸ ὀκτὼ τουλάχιστον ἡμερῶν. 'Ἐπίσης τοιχοκολλαται ἐΙς τὰ γραφεῖα τοῦ Συλλόγου καὶ ἐΙς τὰ κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου κέντρα συναθροίσεως τῶν Συμαίων.

Ἣ πρόσκλησις ἀναφέρει τὰ θέματα τῆς ἡμερησίας διατάξεως, τὸν χρόνον καὶ τὸν τόπον τῆς συγκλήσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

Δεν ἀπαιτεῖται νέα πρόσκλησις ἐν περιπτώσει ματαιώσεως τῆς συγκαλουμένης Γενικῆς Συνελεύσεως λόγῳ ἐλλείψεως ἀπαρτίας, ἐφ' ὅσον ἐν τῇ προσκλήσει καθορίζεται ὃ χρόνος καὶ τόπος τῆς νέας Συνελεύσεως, ἡ ὁποία δὲν δύναται νὰ ἐπιληφθῇ ἑτέρου θέματος μὴ περιλαμβανομένου ἐΙς αὐτήν.

ΑΠΑΡΤΙΑ - ΛΗΨΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ

Ἄρθρον 26ον  

1. Ἣ Γενικὴ Συνέλευσις εὑρίσκεται ἐν ἄπαρτιςχ ἐφ' ὅσον παρευρίσκονται κατὰ τὴν ἐναρξιν αὐτῆς τουλάχιστον τὸ ἐν τρίτον (Ἰ /3)τῶν ταμιακὼς ἐν τάξει μελῶν αὐτῆς. Ἣ ἀπαρτία τῶν μελῶν ἐλέγχεται ὑπό του Προέδρου τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, διὰ τῆς προσκομίσεως ὑπό του Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ καταλόγου τῶν ταμιακὼς ἐν τάξει μελῶν καὶ τῶν ἐΙς αὐτὸν ὑπογράφων τῶν παρόντων.

Ἣ ταμιακὴ τακτοποίησις τῶν μελῶν δύναται νὰ γίνη καὶ κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς Γεν. Συνελεύσεως. 'Ὑφισταμένης ἅπαξ καὶ ἐν ἄρχῃ ἀπαρτίας ἡ Γενικὴ Συνέλευσις ἐγκύρως ἀποφασιζει ἔστω καὶ ἐὰν μετέπειτα δὲν συμπληροῦται ἀπαρτία.

2. 'Ἐν περιπτώσει μὴ ἐπιτεύξεως ἀπαρτίας ἡ Γενικὴ Συνέλευσις συγκαλεῖται ἐντὸς 10ημέρου ὁπότε εὑρίσκεται ἐν ἀπαρτίᾳ ἀνεξαρτητως ἀριθμοῦ παρόντων μελῶν. Δὲν ἀπαιτεῖται νέα πρόσκλησις ἐφ' ὅσον ἐν τῇ προηγουμένῃ προσκλήσει ἀναφέρεται ὃ τόπος, ὃ χρόνος καὶ τὰ θέματα τῆς νέας Γενικῆς Συνελεύσεως.

3. Πρὸς λῆψιν ἀποφάσεως περὶ τροποποιήσεως τοῦ Καταστατικου ἀπαιτεῖται ἡ παρουσία τοῦ ἡμίσεος τουλάχιστον τῶν μελῶν τῶν ταμιακὼς ἐντάξει καὶ ἡ πλειοψηφία τῶν 3/4 τῶν παρόντων.

Ἄρθρον 27ον  

Διὰ τὴν λῆψιν ἀποφάσεως ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ἀπαιτεῖται ἡ πλειοψηφία τῶν παρόντων μελῶν.

Αἳ ἀποφάσεις λαμβάνονται: 1) δι' ἀνατάσεως τῆς χειρός, 2) διὰ φανερᾶς ψηφοφορίας δι' ὀνομαστικῆς κλήσεως, 3) διὰ μυστικῆς ψηφοφορίας διὰ ψηφοδελτίων.

'Ἐπὶ θεμάτων ἀφορώντων ἀρχαιρεσιας, ἡ προσωπικὰ ζῇ τήματα, ὡς διαγραφὴ μέλους, ἡ λῆψις ἀποφάσεως γίνεται διὰ μυστικῆς καὶ διὰ ψηφοδελτίων ψηφοφορίας.

EΦOPEΥΤIΚH ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ – ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ

Ἄρθρον 28ον 

1. 'Ἐν ἄρχῃ τῆς συνεδριάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ὃ Πρόεδρος αὐτῆς κηρύσσει τὴν ἐναρξιν τῶν ἐργασιῶν τῆς καὶ ζητεῖ τὴν ἐκλογὴν 'Εφορευτικης Τριμελοῦς 'Επιτροπης.

Ἣ 'Εφορευτική 'Επιτροπή ἐκλέγεται δι' ἀνατάσεως τῆς χειρός, ἔχει δὲ ὡς ἔργον τὴν διενέργειαν καὶ ἐποπτείαν τῶν ψηφοφοριῶν καὶ τῶν ἀρχαιρεσιων.

'Ἐκλέγει τὸν Πρόεδρον αὐτῆς καὶ διορίζει δύο πρακτικογράφους.

Διανέμει τὰ ψηφοδέλτια, ἐπιθεωρεὶ τάς κάλπας καὶ διενεργεὶ τάς ψηφοφορίας.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς διὰ ψηφοδελτίων ψηφοφορίας, ἐνεργεῖ τὴν καταμέτρησιν καὶ ἐλέγχον αὐτῶν.

Ἀνακοινοὶ τὰ ἀποτελέσματα τῶν ψηφοφοριῶν καὶ ἀνακηρυσσει τοὺς ἐκ τῶν ἀρχαιρεσιὼν ἕνδεκα πρώτους ἐπιτυχόντας ὡς καὶ τοὺς ἐξ ἐπιλαχόντας.

'Ἐν περιπτώσει ἰσοψηφίας, διενεργεϊ κλῆρον μεταξὺ τωνιΙσοψηφισαντων.

Ὑπογράφει τὰ πρακτικὰ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

2. Ὃ Πρόεδρος τῆς 'Εφορευτικης 'Επιτροπης καλεϊται εἰς τὸ πρῶτον μετὰ τάς ἀρχαιρεσίας Συμβούλιον τῶν ἐπιτυχόντων, πρὸς κατάρτισιν τοῦ Προεδρείου τοῦ Συλλόγου.

Ἄρθρον 29ον 

1. Ἣ ὑποβ0λὴ ὑποψηφιοτήτων δύναται νὰ ἐνεργηθὴ μέχρι πρὸ πέντε ἡμερῶν δι' αἰτήσεως τοῦ ἰδίου ὑποψηφίου ἡ τῇ προτάσει δύο μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου πρὸς τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον.

2. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον συντάσσει τὸν πίνακα τῶν ὑποψηφίων κατ' ἀλφαβητικὴν σειρὰν καὶ τυπώνει αὐτὸν εἷς κοινὰ ψηφοδέλτια ἀπαγορευομένων τῶν παραταξιακὼν ψηφοδελτίων. Ἣ ἀνακοίνωσις τῶν ὑποψηφιοτήτων γίνεται διὰ τοιχοκολλήσεως.

'Ἀπαγορεύεται ἣ χρησιμοποίησις ἑτέρων ψηφοδελτίων πλὴν τῶν ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐκτυπωμένων, τὰ ὀποϊα ἀπαραιτήτως φέρουν τὴν ἐπωνυμίαν καὶ τὸ ἔμβλημα τοῦ Συλλόγου ἐπικεφαλῆς.

3. 'Ἐξ ἕκαστου ψηφοδελτίου ἐπισημαίνονται ὑπὸ τοῦ ψηφίζοντος διὰ σταυροῦ προτιμήσεως οἷ προτιμώμενοι ὑπ' αὐτοῦ, μὲ ἀνώτατον ὅριον σταυρῶν τὸν ἀριθμὸν τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

4. Μετὰ τὸ πέρας τῆς ψηφοφορίας ἣ ὁποία διαρκεϊ μέχρι τῆς δύσεως τοῦ ἡλίου, ἣ 'Εφορευτική 'Επιτροπή προβαίνει εἷς τὴν ἀποσφράγισιν τῆς κάλπης καὶ τὴν διαλογὴν τῶν ψηφοδελτίων, ἅτινα προσυπογράφωσιν ἀπάντᾳ τὰ μέλη αὐτῆς.

5. Κατὰ τὴν διαλογὴν τῶν ψηφοδελτίων τῶν ἀρχαιρεσιὼν ἐπιτρέπεται ἣ παρουσία τῶν ὑποψηφίων ὡς καὶ ἣ ὑποβολὴ ἐνστάσεων ὑπ' αὐτῶν διὰ τὴν ἐγκυρότητα τούτων. Ἣ 'Εφορευτική 'Επιτροπή ἀποφασίζει παραχρημα περὶ τῆς βασιμότητος τῆς ἐνστάσεως.

Τὰ ψηφοδέλτια φυλάσσονται ὑπὸ τοῦ Προέδρου τῆς 'Εφορευτικης 'Επιτροπης, ὅστις παραδίδει ταῦτα εἰς τὴν Γραμματείαν τοῦ Συλλόγου πρὸς καταστροφήν.

ΠΑΡΟΧΑΙ –ΒΟΗθΗΜΑΤΑ – ΒΡΑΒΕΙΑ 

Ἄρθρον 30ον 

1. 'Ἐν τῇ μερίμνn τοῦ διὰ τοὺς συμπατριώτας Συμαίους, ὃ Σύλλογος δι' ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου δύναται νὰ παρέχn τὴν ἠθικὴν καὶ ὑλικηνβοηθειαν τοῦ εἰς ἀναξιοπαθούντας Συμαίους.

2. Κατὰ τάς ἑορτὰς τῶν Χριστουγέννων καὶ τοῦ Πάσχα ὃ Πρόεδρος ἐγκρίσεί του Διοικητικοῦ Συμβουλίου χορηγεϊ βοηθήματα χρηματικὰ ἡ  ἄλλα εἰς τοὺς ἀπορωτέρους τῶν μελῶν αὐτοῦ, ἡ εἷς τοὺς ἐνδεεϊς Συμαίους.

3. Ὃ Σύλλογος δι' ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου δύναται νὰ χορηγῇ βραβεϊα καὶ ἔπαθλα χρηματικὰ ἡ μὴ ἡ ὑποτροφίας καὶ βοηθήματα εἰς ἀριστεύοντας μαθητὰς καὶ σπουδαστὰς Συμαίους ἡ ὑποτροφίας καὶ χρηματικὰ βοηθήματα ἐΙς ἔχοντας ἀνάγκην ἐπιμελεϊς μαθητὰς ἡ σπουδαστὰς Συμαίους.

4. Ὃ Σύλλογος δι' ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου δύναται νὰ χρηματοδοτη τὴν ἐκτέλεσιν ἔργων ἐΙς Σύμην ἡ νὰ παρέχn χρηματικὰς ἡ ἄλλας ὑλικὰς ἐνισχύσεις ἐΙς τὸν Δημὸν Σύμης, Μονάς, 'Εκκλησίας, Σχολεϊα ὡς καὶ ἐΙς Σωματεϊα συμαϊκά, ἡ δωδεκανησιακά, ἐδρευοντα ἐΙς Σύμην ἡ ἀλλαχοῦ, πάντοτε ἐντὸς τῶν πλαισίων τῶν σκοπῶν τοῦ Συλλόγου. Χορηγήσεις ἡ χρηματοδοτήσεις πάσης φύσεως ὑπερβαίνουσαι τὸ 400πλάσιον τῆς ἐτησίας συνδρομῆς τῶν μελῶν, δέον, νὰ τυγχάνουν τῆς ἐγκρίσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΣ ΑΥΤΩΝ

Ἄρθρον 31ον 

1. Δι' ἀποφάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως καθορίζεται ὃ τρόπος τῆς ἀξιοποιησεως τῆς καθ' ὅλου περιουσίας τοῦ Συλλόγου.

2. Ἣ ἐκμεταλλευσις τῆς περιουσίας τοῦ Συλλόγου δὲν δύναται κατὰ πᾶσαν περίπτωσιν νὰ συνεπάγηται τὴν ἀνάμιξιν αὔτοῦ εἷς κερδοσκοπικὴν ἐπιχείρησιν.

3. 'Ἐπιτρέπεται ἣ ἐπενδυσις τῶν χρημάτων τοῦ Συλλόγου εἷς χρεώγραφα ἀνεγνωρισμενων Τραπεζῶν ἓν 'Ελλάδι, ἡ εἷς τοιαϋτα κρατικὼν δανείων ἡ ἠγγυημένων τοιούτων ὄπο τοῦ Ἑλληνικοϋ Δημοσίου, διὰ μόνης τῆς ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοϋ Συμβουλίου.

4. Διὰ πᾶσαν πώλησιν ἡ ἀγορὰν ἡ ἀνταλλαγὴν ἀκίνητου ἡ κινητοῦ πράγματος ἀξίας πλέον τοῦ 400πλασίου τῆς ἐτησίας συνδρομῆς τῶν μελῶν, ἀπαιτεῖται προηγουμένη ἀπόφασις τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως. Δύναται ἣ Γενικὴ Συνέλευσις νὰ ἐξουσιοδοτηση 'Επιτροπήν ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Προέδρου τοῦ Διοικητικοϋ Συμβουλίου, διὰ τὴν διαπραγμάτευσιν καὶ σύναψιν τῶν σχετικῶν συμβάσεων, ὑπογραφομένων παρὰ τοῦ Προέδρου τοῦ Διοικητικοϋ Συμβουλίου.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - «ΣΥΜΑΪΚΟΝ ΒΗΜΑ»

Ἄρθρον 32ον 

1. Ὃ Σύλλογος δύναται νὰ ἔκδιδη παντὸς εἴδους ἔντυπα, βιβλία, περιοδικὰ δελτία, ἡμερολόγια, δίσκους, κινηματογραφικὰς ταινίας, μαγνητοταινίας καὶ τηλεοπτικὰς ταινίας, ὡς καὶ τὴν 'Εφημερίδα αὔτοῦ «Συμαϊκὸν Βῆμα».

2. Διὰ τὴν ἐπιμέλειαν τῆς ἐκδόσεως τοῦ «Συμαϊκοϋ Βήματος», ὁρίζεται ὄπο τοῦ Διοικητικοϋ Συμβουλίου 3μελής ἡ 5μελής 'Επιτροπή προεδρευομένη ὑπὸ τοῦ Προέδρου τοῦ Διοικητικοϋ Συμβουλίου ὅστις εἶναι ὁ κατὰ τὸν περὶ τύπου νόμον ὑπεύθυνος.

3. Δύναται τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον νὰ ὁρίζῃ ἐκ λογίων Συμαίων Εἰδικὴν 'Επιτροπήν Συμαϊκὼν 'Εκδόσεων, διεπομένην ὑπὸ ἰδιαιτέρου Κανονισμοϋ ἐγκρινόμενου ὓπ' αὔτοῦ καὶ τῆς Γεν. Συνελεύσεως.

ΣΦΡΑΓΙΣ – ΣΥΜΒΟΛΑ 

Ἄρθρον 33ον 

1. Ὃ Σύλλογος ἔχει στρογγύλην σφραγῖδα, φέρουσαν ἓν τῷ μέσῳ αὐτῆς παράστασιν τοῦ ' Αρχαγγέλου Μιχαὴλ καὶ περὶ αὐτὴν τὴν ἐπωνυμίαν αὔτοῦ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΑIΩΝ Ο ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ».

2. Ὃ Σύλλογος ἔχει σημαίαν ἡ λάβαρον μὲ τὴν εἰκόνα τοῦ  Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ τοῦ Πανορμίτου.

3. 'Ἔμβλημα τοῦ Συλλόγου ἀποτέλει ἣ εἰκὼν τοῦ ' Αρχαγγέλου Μιχαὴλ τοῦ Πανορμίτου.

ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ἄρθρον 34ον 

Ὃ Σύλλογος ἑορτάζει καθ' ἕκαστον ἔτος, μὲ τὴν μεγαλυτέραν δυνατὴν μεγαλοπρέπειαν καὶ διὰ τελέσεως Δοξολογίας, καὶ εἰδικῆς πατριωτικης ἐκδηλωσεως τὴν ἑορτὴν τοῦ Πολιούχου καὶ Προστάτου τῆς νήσου Σύμης , Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ τοῦ Πανορμίτου.

ΤΙΜΗΤΙΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Ἄρθρον 35ον 

1. Εἳς φυσικὰ ἠ' νομικὰ πρόσωπα προσενεγκόντα ὅλως ἐξόχους ὑπηρεσιας εἷς τὸν Σύλλογον ἡ τὴν νῆσον Σύμην, ὡς καὶ εἳς Συμαίους οἵτινες διὰ τῆς σταδιοδρομίας τῶν καὶ τῆς καθ' ὅλου Ἐθνικῆς καὶ Κοινωνικῆς δραστηριότητος τῶν, ἐτίμησαν καὶ ἐδόξασαν τὸν Σύλλογον ἡ τὴν γενέτειραν νῆσον ἀπονέμεται κατόπιν ἀποφάσεως, διὰ μυστικῆς ψηφοφορίας λαμβανομένης ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου διὰ πλειοψηφίας τῶν 3/4 τῶν μελῶν αὐτοῦ, τὸ παράσημον τοῦ Χρυσοῦ Σταυροῦ τοῦ Πανορμίτου. Τοῦτο ὡς καὶ πᾶσα τιμητικὴ διάκρισις ἀπονέμεται καὶ ἐΙς τεθνεῶτας ἐπιδίδεται δὲ ἐΙς τοὺς πλησιεστέρους αὐτῶν συγγενεῖς.

2. Δι' ἀποφάσεως ἐν μυστικῇ ψηφοφορίςα τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἀπονέμεται ἐΙς φυσικὰ ἡ νομικὰ πρόσωπα ἐπιδείξαντα τάς ἐν τῷ προηγουμένῳ ἄρθρῳ ἀρετὰς ἡ τιμήσαντα τὸν Σύλλογον ἡ τὴν νῆσον Σύμην, διὰ τῆς ἐν γένει διαγωγῆς καὶ σταδιοδρομίας τῶν τὸ παράσημον τοῦ ' Αργυρου Σταυροῦ τοῦ Πανορμίτου.

3. Τὸ σχῆμα καὶ μέγεθος τῶν ἀνωτέρω παρασήμων ὡς καὶ ἄπαντων τῶν διακριτικῶν σημάτων καὶ διπλωμάτων καθορίζεται δι' ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

Ἄρθρον 36ον 

Πρόσωπα διατελέσαντα ἐπὶ μακρὸν ἐν τῇ ὑπηρεσία τοῦ Συλλόγου, εἴτε ὡς Πρόεδροι εἴτε ὡς μέλῃ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτοῦ, δι' ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἀνακηρύσσονται Ἐπιτιμοι Πρόεδροι αὐτοῦ, ἐφ' ὅσον διέκοψαν ὁριστικῶς πᾶσαν ἀνάμιξιν τῶν ἐΙς τά του Συλλόγου λόγῳ γήρατος ἡ ἀναπηρίας.

Ἣ ἀποδοχὴ τοῦ τίτλου τοῦ Ἐπιτιμου Προέδρου, ἀποκλείει τοῦ λοιποῦ τὴν ἀνάληψιν οἰουδηποτε ἀξιώματος ἐν τῷ Συλλόγω.

ΠΕΙθΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ

Ἄρθρον 37ον 

Πᾶσα ὑπαίτιος πρᾶξις ἡ παράλειψις μέλους τοῦ Συλλόγου ἥ του Διοικητικοῦ Συμβουλίου παραβαίνουσα τάς διατάξεις τοῦ παρόντος καταστατικου ἡ τῆς περὶ Σωματείων Νομοθεσίας συνιστᾲ πειθαρχικὸν παράπτωμα ἔναντι τοῦ Συλλόγου, ἰδία δέ:

1. Ἣ ἀνοίκειος συμπεριφορὰ πρὸς τὰ μέλη τῆς Διοικήσεως ἥ του Συλλόγου.

2. Ἣ παρεμπόδισις τῆς νομίμου καὶ εὐρύθμου λειτουργίας τῶν ὀργάνων, ὑπηρεσιων καὶ τμημάτων τοῦ Συλλόγου.

3. Ἣ κατὰ τάς συνεδριάσεις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἡ τάς συνελεύσεις τῶν μελῶν διατάραξις αὐτῶν διὰ τῆς διεγέρσεως θορύβου ἡ ἀταξίας ἐν γένει.

4. Ἣ συμμετοχὴ ἐΙς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν ἄνευ δικαιώματος, εἴτε λόγῳ μὴ ἐκπληρώσεως ὀΙκονομικῶν ὑποχρεώσεων εἴτε λόγῳ ἐπιβoλης ποινῆς συνεπαγομένης τὴν ἀπαγόρευσιν συμμετοχῆς ἐΙς ταύτην.

5. Πᾶσα πρᾶξις ἡ παράλειψις ἐκθέτουσα τὸν Σύλλογο ἡ κωλύουσα αὐτὸν ἐΙς τὴν ἐν γένει δρᾶσιν τοῦ.

ΠΟΙΝΑΙ

Ἄρθρον 38ον 

Αι προβλεπόμεναι διὰ τ ἀνωτέρω παραπτώματα ποιναὶ εἶναι αἳ κάτωθι:

1. 'Ἔγγραφος ἐπίπληξις.

2.'Ἀπαγόρευσις συμμετοχῆς εἳς Γεν. Συνέλευσιν.

3.'Ἀπαλλαγῇ ἐκ τῶν τυχὸν καθηκόντων.

4.Διαγραφὴ καὶ ἀποβολὴ ἐκ τοῦ Συλλόγου.

ΠΕΙΘΑΡΙΧΙΚΑ OΡΓANA

Ἄρθρον 39ον 

1. Τάς ἀνωτέρω ποινὰς δύνανται νὰ ἐπιβάλλουν:

 α) Ὃ Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

β) Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον.

γ) Ἣ Γενικὴ Συνέλευσις.

2. Ὃ Πρόεδρος ἐπιβάλλει:

 ἅ) τὴν ποινὴν τῆς ἐπιπλήξεως,

 β) τὴν ἀπαγόρευσιν τῆς συμμετοχῆς εἳς μίαν Γενικὴν Συνέλευσιν.

3. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον δύναται νὰ ἐπιβάλn:

α) τὴν ποινὴν τῆς ἐπιπλήξεως,

β) τὴν ἀπαγόρευσιν τῆς συμμετοχῆς μέχρι 3 Γενικῶν Συνελεύσεων,

γ) τὴν ἁπαλλα¬γὴν ἐκ καθηκόντων ἅτινα ἀνετέθησαν ὑπ' αὐτοῦ.

4. Ἣ Γενικὴ Συνέλευσις δύναται νὰ ἐπιβάλn ἁπάσας τάς τοῦ ἄρθρου 38 ποινὰς καὶ εἰσέτι:

α) τὴν ἀπαγόρευσιν τῆς συμμετοχῆς εἳς τάς Γενικὰς Συνελεύσεις ἐπὶ μίαν διετίαν,

β) τὴν ἀπαλλαγὴν προσκαίρως ἡ δριστικὼς τῶν καθηκόντων ἐξ οἰασδηποτε θέσεως ἡ ἀξιώματος,

γ) τὴν ὁριστικὴν διαγραφὴν καὶ ἀποβολὴν ἐκ τοῦ Συλλόγου, κατὰ τὴν διαδικασίαν τοῦ ἄρθρου 5 παρ. 5.

5. Κατὰ τῶν ἀποφάσεων τοῦ Προέδρου ἥ του Διοικητικοῦ Συμβουλου ἐπιτρέπεται προσφυγὴ εἳς τὴν πρώτην μετὰ τὴν ἀνακοινῶσιν τῆς ποινῆς συγκληθησομένην Γενικὴν Συνέλευσιν.

6. Κατὰ τῆς ἀποφάσεως τῆς Γεν. Συνελεύσεως ἐπιβαλούσης τὴν ποινὴν τῆς ἀποβολῆς ἐκ τοῦ Συλλόγου, δύναται v' ἀσκηθῆ ὑπὸ τοῦ ἀποοληθέντος προσφυγὴ εἳς τὰ ἁρμόδια Δικαστήρια.

ΕΙΔIΚΟI ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Ἄρθρον 40ον 

Δι' ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου δύναται νὰ συνταχθῶσιν εἰδικοὶ κανονισμοὶ περὶ τοῦ τρόπου εὐχερεστερας λειτουργίας καὶ δραστηριότητος τῶν Ῥπηρεσιων, 'Επιτροπών, Παραρτημάτων καὶ Τμημάτων τοῦ Συλλόγου ἐγκρινόμενοι ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως. 'Ἀντίγραφα τούτων κατατίθενται εἷς τὴν Γραμματείαν τοῦ Πρωτοδικείου τῆς ἕδρας τοῦ Συλλόγου καὶ ὑποβάλλονται εἷς τὴν 'Εποπτεύουσαν Ἀρχὴν κατὰ τὸ ἄρθρον 20.

ΔΙΑΛΥΣΙΣ - ΕΚΚΑθΑΡΙΣΙΣ

Ἄρθρον 41ον 

1. Ὃ Σύλλογος διαλύεται ἐφ' δσον ὃ ἀριθμὸς τῶν μελῶν αὐτοῦ περιορισθη εἷς ὀλιγωτερα τῶν 15.

2. Διαλυομένου τοῦ Συλλόγου ἐνεργείται ἐντὸς ἑνὸς ἔτους ἐκκαθάρισις τῶν περιουσιακὼν στοιχείων αὐτοῦ ὑπὸ ἐκκαθαριστὼν ὁριζομένων ὑπὸ τοῦ Δικαστηρίου.

3. Τὸ μετὰ τὴν ἐκκαθάρισιν ἐνεργητικὸν ὑπόλοιπον τῆς περιουσίας τοῦ Συλλόγου περιέρχεται εἷς τὸν Δημὸν Σύμης.

ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 Ἄρθρον 42ον 

1. 'Ἐπὶ παντὸς θέματος μὴ προβλεπομένου ὑπὸ τοῦ παρόντος Καταστατικου ἐφαρμόζονται αἳ σχετικαὶ διατάξεις περὶ Σωματείων, ἐν περιπτώσει δὲ ἀσαφείας ἀρθροῦ τινος ἀποφαίνεται ἣ Γ ἑνικὴ Συνέλευσις διὰ τῆς συνήθους ἀπαρτίας καὶ πλειοψηφίας τῆς.

2. Αἳ διατάξεις τοῦ παρόντος, ἐγκριθεῖσαι κατὰ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τῶν μελῶν τῆς 18ης 'Ιουνίου 1972, ὡς ἐτροποποιήθησαν ἡ συνεπληρώθησαν κατὰ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τῆς 28ης Ἰανουαρίου 1990 δὲν δύνανται νὰ τροποποιηθώσι πρὸ τῆς παρελεύσεως τριετίας, ἀπὸ τῆς καταχωρήσεώς του εἷς τὰ οἰκεῖα βιβλία τῶν Σωματείων τοῦ Πρωτοδικείου Πειραιῶς.